Yapeng Wang

Department of Sociology

Renmin University of China

No. 59 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing, China 100872

wangyp06@gmail.com

yapengwang@ruc.edu.cn